مرور برچسب

جوک های خنده دار

رفیق باس…

 طنز رفیق باس   طنز رفیق باس   طنز رفیق باس   طنز رفیق باس   طنز رفیق باس   طنز رفیق باس…

بخونو بخند !

جاتون خالی دیشب رفته بودم شهر بازی و فقط به یه نتیجه رسیدم: توی شهر بازی تو بعضی از این وسایل بازیش باید یه دکمه ی…